بار دیگر 25 بهمن ... روز پرواز ...

سالها که هیچ

قرنها هم گذرد

یاد تو فاصله ها را نبرد

در تک تک اجزای تنم می مانی

جز آنکه مرا مرگ به یغما ببرد

بار دیگر 25 بهمن...... روز پرواز ........... گمان مبر که لحظه ای بدون یادت سپری شده باشد

 

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام