گزارش بسیار جذابی و دیدنی جلسات گروه درمانی سوگ

با تشکر از تمامی عواملی که ما را در امر شناسایی بنیاد و عملکرد آن یاری رسانند

با تشکر از نیکوکار عزیز سرکار خانم نوابی نژاد(از گروه هنرمندان برنامه ماه عسل)

http://plus.ir/social/7654/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی - روبروی ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره71

تلفنهای تماس:    ۸۸۱۴۸۴۴۰ (۲۱+)  -   ۸۸۴۳۵۲۴۰ (۲۱+)

فکس: ۸۸۱۴۸۴۴۱ (۲۱+)

کدپستی: 1611111111

آدرس وب سایت: www.bonyadeshervin.com 
آدرس پست الکترونیکی: info@bonyadeshervin.com 

https://telegram.me/bonyadeshervin  آدرس تلگرام

bonyad_shervin_robenzadeh  آدرس اینستاگرام